Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Huurverhoging

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder bezwaar maken. Worden huurder en verhuurder het niet eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Percentage van de jaarlijkse huurverhoging

De verhuurder mag de huur twee keer per 24 maanden verhogen. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Meer informatie over (inkomensafhankelijke) huurverhoging is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl

Let op: Bij een nieuw huurcontract, mag de verhuurder binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract wél een voorstel voor huurverhoging doen. Als een huurder bijvoorbeeld per 1 april een woning huurt, dan mag de verhuurder per 1 juli een huurverhoging voorstellen.

Voorstel tot huurverhoging

De verhuurder doet schriftelijk een huurverhogingsvoorstel (modelbrief Jaarlijkse huurverhoging (pdf).  Dit voorstel moet hij minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat versturen. Als de verhuurder de huur wil verhogen per 1 juli, dan moet de  huurder het huurverhogingsvoorstel uiterlijk op 30 april krijgen. Als het voorstel onvolledig of incorrect is, dan kan dit een reden zijn voor bezwaar van de huurder.
In het voorstel moet het volgende staan:

 • de oude en de nieuwe kale huurprijs;
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
 • of er sprake is van een (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging. Als dit het geval is moet de verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen;
 • de datum waarop de huurverhoging ingaat;
 • hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de huurverhoging. 

Voorwaarden huurverhoging

 • de kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • er is geen all-inprijs. Is dat wel het geval, dan is de kale huurprijs niet bekend en mag de verhuurder geen huurverhoging voorstellen;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur vóór het huurverhogingsvoorstel tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken.
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken is ingediend bij de Huurcommissie. 
 •  

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

De verhuurder mag ook huurverhoging voorstellen als er onderhoudsgebreken aan de woning zijn. De huurder kan hier geen bezwaar tegen maken. Het is wel mogelijk om een verzoek in dienen om tijdelijke huurverlaging te krijgen. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud en gebreken.

Huurverhoging na woningverbetering

De verhuurder mag ook huurverhoging voorstellen als hij de woning heeft verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. De huurder moet hiervoor wel toestemming hebben gegeven. Meer informatie is te vinden op de pagina woningverbetering.

Bezwaar tegen huurverhoging

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging, moet hij eerst schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder. Komen zij er samen niet uit, dan kan de verhuurder de Huurcommissie inschakelen om de huurverhoging te beoordelen. 

De huurder kan gebruik maken van de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging (pdf) van de Huurcommissie. De huurder moet dit bezwaarschrift aan de verhuurder sturen. Als de huurverhoging ingaat op 1 juli, kan de huurder tot 1 juli bezwaar maken bij de  verhuurder. De verhuurder moet het bezwaar dan uiterlijk 30 juni ontvangen.
Als de verhuurder akkoord gaat met het bezwaar, dan krijgt de huurder geen of een lagere huurverhoging. In het laatste geval stuurt de verhuurder een aangepast huurverhogingsvoorstel aan de huurder.

Starten van een procedure

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar van de huurder, kan de verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het Verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders. Dit formulier moet binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging binnen zijn bij de Huurcommissie.

Als de huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan zijn er voor de verhuurder twee mogelijkheden:

 • hij heeft het huurverhogingsvoorstel per aangetekende post verstuurd De verhuurder kan de Huurcommissie vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse Huurverhoging voor verhuurders;
 • hij heeft het huurverhogingsvoorstel niet per aangetekende post verstuurd. Als de huurder de huurverhoging weigert te betalen, zal de verhuurder hem per aangetekende post een herinneringsbrief sturen. Deze brief moet hij uiterlijk zes weken na de datum van de voorgestelde huurverhoging ontvangen. Is de huurder het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor huurders. Doet hij dat niet dan is de huurverhoging een feit.

Verloop van de procedure

De Huurcommissie beslist of het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder redelijk is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag de huurder de oude huurprijs blijven betalen.

Na de uitspraak

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk, dan moet de huurder de hogere huurprijs met terugwerkende kracht betalen. Ook moet de huurder de € 25 aan leges (de kosten van de procedure) alsnog betalen. Meer informatie over het verloop van een procedure.

Naar boven