Op de afrekening van de servicekosten staan verschillende kostenposten die de verhuurder aan de huurder mag doorberekenen.

Voor de volledige uitleg en berekening hoe de Huurcommissie bij behandeling van een verzoek de servicekosten vaststelt, zie het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten (pdf). 

Soort kosten

Wat valt eronder?

Wat mag de verhuurder doorberekenen aan de huurder?

Hoe stelt de Huurcommissie de kosten vast?

Gas

Kosten voor verbruik van gas in woonruimte en/of gemeenschappelijke ruimte.

Met eigen meter:

De stookkosten bestaande uit de kosten voor gas of een andere vorm van energie – mag de verhuurder aan de huurder doorberekenen.

Als een gespecialiseerd bedrijf de totale kosten voor gas over meerdere woonruimten verdeelt, mag de verhuurder ook de kosten voor de inhuur van het gespecialiseerd bedrijf aan de huurder doorberekenen.

Zonder eigen meter:

De gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of via een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.

De Huurcommissie kijkt naar de werkelijk gemaakte kosten.

Met eigen meter:

Op basis van facturen en de afrekening.

Bij verdeling over meerdere woonruimten gaat de Huurcommissie uit van het geregistreerd verbruik.

Zonder eigen meter:

Op basis van facturen en de afrekening.

Bij verdeling over meerdere woonruimten gaat de Huurcommissie uit van de volgende verdeling:

  • Vaste kosten: 35% van de totale gaskosten, gelijk verdeeld over het aantal woonruimten.
  • Variabele kosten: 65% van de totale gaskosten verdeeld naar vloeroppervlakte van de woning/kamers in het pand/complex.
Elektriciteit

Kosten voor verbruik van elektriciteit in woonruimte en/of gemeenschappelijke ruimte.

Met eigen meter:

Alleen de kosten voor elektricteit in de woonruimte,  waarvan de huurder een eigen meter heeft.

Zonder eigen meter:

De gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of via een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.

De Huurcommissie kijkt naar de werkelijk gemaakte kosten.

Met eigen meter:

Op basis van facturen en de afrekening.

Bij verdeling over meerdere woonruimten gaat de Huurcommissie uit van het geregistreerd verbruik.

Zonder eigen meter:

Op basis van facturen en de afrekening.

Bij verdeling over meerdere woonruimten gaat de Huurcommissie uit van een gelijke verdeling over het aantal woonruimten.

Bij gemeenschappelijke ruimten gaat de Huurcommissie uit van een gelijke verdeling over alle woningen/kamers in het pand/complex.

Water

Kosten voor verbruik van water in woonruimte en/of gemeenschappelijke ruimte.

Met eigen meter:

Alleen de kosten voor waterverbruik in de woonruimte, waarvan de huurder een eigen meter heeft.

Zonder eigen meter:

De gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of via een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.

De Huurcommissie kijkt naar de werkelijk gemaakte kosten.

Met eigen meter:

Op basis van facturen en de afrekening.

Bij verdeling over meerdere woonruimten gaat de Huurcommissie uit van het geregistreerd verbruik.

Zonder eigen meter:

Op basis van facturen en de afrekening.

Bij verdeling over meerdere woonruimten gaat de Huurcommissie uit van een gelijke verdeling over het aantal woonruimten.

Huismeester

Een huismeester maakt schoon, onderhoudt het gebouw, voert reparaties uit, geeft voorlichting, houdt toezicht en controleert bijvoorbeeld de schoonmaker en of er sprake is van drugsoverlast.

De huismeester voert werkzaamheden uit die voor huurders en verhuurder van belang zijn. Daarom mag de verhuurder de totale kosten voor de huismeester niet volledig aan huurders doorberekenen.

De Huurcommissie gaat uit van een verdeling waarbij 70% van de kosten voor rekening van de huurder is en 30% van de kosten voor rekening van de verhuurder.

Huisvuil

Een verhuurder stelt een vuilniscontainer ter beschikking voor huurder(s), verstrekt en haalt vuilniszakken op.

De kosten voor vuilniszakken en het transport ervan mag de verhuurder aan de huurder doorberekenen. Voor de vuilniscontainer mag de verhuurder een gebruiksvergoeding aan de huurder doorberekenen.

Als een verhuurder een bedrijf inschakelt voor frequent (wekelijks of tweewekelijks) legen van de vuilcontainers en/of voor het afvoeren van het huisvuil van een complex, mag de verhuurder de kosten aan de huurder(s) doorberekenen. De kosten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen in het pand/complex.

 

Schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes

Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes zoals de galerij en het trappenhuis.

Gemeenschappelijke ruimtes maakt de huurder in principe zelf schoon. Als de verhuurder de schoonmaakwerkzaamheden uitvoert of een schoonmaker inhuurt, mag de verhuurder de schoonmaakkosten aan de huurder doorberekenen.

 

Glazenwassen

Buitenramen wassen van de huurwoning en gemeenschappelijke ruimten

Buitenramen waar de huurder bij kan, wast de huurder in principe zelf. Als de verhuurder zelf de glazen wast of een glazenwasser inhuurt, dan mag de verhuurder alleen de arbeidskosten – dus het glazenwassen – aan de huurder doorberekenen. Dit geldt alleen voor de ramen waar de huurder bij kan.

De kosten om niet-bereikbare ramen bereikbaar te maken – bijvoorbeeld door een hoogwerker in te huren – zijn voor rekening van de verhuurder.

Als de verhuurder kosten maakt om de ramen bereikbaar te maken en de verhuurder kan de totale kosten niet kan specificeren op de afrekening servicekosten, dan gaat de Huurcommissie ervan uit dat bij de totaalkosten 1/3e arbeidskosten zijn en 2/3e kosten voor het bereikbaar maken van de ramen.

De verhuurder mag alleen de 1/3 arbeidskosten doorberekenen aan de huurder.

Reinigen afvoer- en ventilatiekanalen

Afvoer- en ventilatiekanalen van de huurwoning reinigen.

Afvoer- en ventilatiekanalen in de woning waar de huurder bij kan, maakt de huurder in principe zelf schoon.

Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren, mag de verhuurder de kosten doorberekenen aan de huurder.

 

Schilderwerkzaamheden

Schilderen van de huurwoning.

Als de verhuurder de woning binnen schildert om het verhuurbaar te maken, zijn de kosten voor de verhuurder.

Als de verhuurder de woning schildert op verzoek van de huurder – bij het aangaan van de huurovereenkomst – dan mag de verhuurder de kosten als gebruiksvergoedingdoorberekenen aan de huurder voor een periode van vijf of tien jaar.

Als de verhuurder de gemeenschappelijke ruimtes van onzelfstandige woonruimtes schildert, mag de verhuurder de kosten doorberekenen aan de huurders via een verdeelsleutel.

 

Tuinonderhoud

Onderhoud van de gemeenschappelijke tuin

Is een tuin binnen of rondom een complex “openbaar” (dat wil zeggen: voor iedereen toegankelijk) dan zijn de onderhoudskosten voor rekening van de verhuurder.

Is een tuin binnen of rondom een complex alleen voor de bewoners toegankelijk, dan kan de verhuurder de onderhoudskosten doorberekenen aan de huurders. De kosten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen in het pand/complex.

Als de huurder een ‘kijktuin’ heeft, dat wil zeggen dat de huurder de tuin kan zien maar geen mogelijkheid heeft om de tuin te betreden, kan de huurder de tuin niet onderhouden. Daarom zijn de onderhoudskosten voor een ‘kijktuin’ voor rekening van de verhuurder.

 

Onderhoud installaties

Onderhoud aan technische installaties (collectieve verwarming, lift, automatische deuren, etc.)

Technische installaties, zoals een collectieve verwarming, die aan het gebouw vastzitten en onderdeel uitmaken van de woonruimte, vallen onder onroerende zaken. De verhuurder is verplicht om de technische installaties te onderhouden. Deze kosten en de kosten voor klein onderhoud en keuringskosten van technische installaties zijn voor rekening van de verhuurder.

Ook onderhoud aan een mechanische ventilatie in de woning is voor rekening van de verhuurder.

Sommige technische installaties hebben een 24 uursservice. De huurder kan dan 7 dagen per week en 24 uur per dag een storing melden. De kosten voor deze extra service zijn voor rekening van de huurder.

Er zijn technische installaties, zoals een individuele cv-installatie of een mechanische ventilatie, die zich in de woning van de huurder bevinden. Het klein onderhoud aan deze technische installatie mag de verhuurder doorberekenen aan de huurder. Die onderhoudswerkzaamheden mote de huurder zelf uitvoeren, zoals het bijvullen en ontluchten van een individuele verwarmingsinstallatie. Voor dit onderhoud mag geen specialistische kennis nodig zijn en er mogen ook geen noemenswaardige kosten aan verbonden zijn.

Als de huurder dat niet wil of niet kan doen, dan mag de verhuurder deze onderhoudswerkzaamheden doen en doorberekenen aan de huurder.

Als de Huurcommissie een verzoek behandelt over de 24 uursservice en de verhuurder kan bij de totale onderhoudskosten de 24 uursservice niet specificeren, dan gaat de Huurcommissie uit dat 20% van de totale onderhoudskosten naar de 24 uursservice gaat. Alleen de kosten voor 24 uursservice zijn voor rekening van de huurder.

Ontstoppen leidingen en rioleringen

Schoonmaken en onderhouden leidingen en rioleringen.

Leidingen en rioleringen schoonmaken en onderhouden doet de huurder in principe zelf. Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert, mag de verhuurder deze onderhoudskosten aan de huurder doorberekenen.

De verhuurder mag dat alleen doen wanneer de leidingen of rioleringen zich in de woonruimte van de huurder bevinden en als de huurder er zelf bij kan.

Als de rioleringen en leidingen aangesloten zijn op meerdere zelfstandige woningen, dan zijn de onderhoudskosten voor rekening van de verhuurder.

Als er onderhoudskosten zijn door een technisch gebrek, zoals lekkage, dan zijn de kosten voor rekening van de verhuurder.

Als de verhuurder een ontstoppingscontract afsluit met een gespecialiseerd bedrijf om de individuele en gemeenschappelijke leidingen en rioleringen te onderhouden, dan mag de verhuurder alleen 50% van de kosten van het ontstoppingscontract aan de huurder doorberekenen. De overige 50% is voor rekening van de verhuurder.

Lampen vervangen

Vervangen en repareren lampen

Lampen vervangen en repareren in de woning doet de huurder in principe zelf. Als de verhuurder deze werkzaamheden uitvoert, mag de verhuurder de kosten doorberekenen aan de huurder.

Als de lampen in de gemeenschappelijke ruimten, zoals galerijen en gangen, vervangen (moeten) worden, mag de verhuurder de kosten doorberekenen aan de huurder. Deze kosten worden gelijk verdeeld over het aantal woningen in het pand/complex.

Onder lamponderhoud valt: vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters en repareren van kapjes en schakelaars.

De kosten voor het vervangen van armaturen, het vernieuwen van installaties, de reparaties aan installaties en de reparaties aan beschadigde lampen veroorzaakt door vandalisme, zijn voor rekening van de verhuurder.

 

Ongedierte-bestrijding

Bestrijden van ongedierte

Ongedierte in de woning  bestrijdt de huurder in principe zelf. Als de verhuurder het ongedierte bestrijdt, mag de verhuurder de kosten doorberekenen aan de huurder.

De kosten voor ongediertebestrijding in een complex mag de verhuurder doorberekenen aan de huurders.

Als de huurder last heeft van ongedierte door een bouwkundige situatie – en de huurder kan bewijzen dat het komt door de bouwkundige situatie – dan zijn de kosten voor rekening van de verhuurder.

 

Signaallevering

Abonnement en signaallevering

De kosten voor een abonnement op radio, televisie en internet mag de verhuurder aan de huurder doorberekenen.

Ook de kosten voor elektronische apparatuur, nodig om het signaal op te vangen en door te leveren, en een alarmtelefoon in de lift mag de verhuurder doorberekenen aan de huurder.

 

Verzekeringen

Inboedel- en glasverzekering

De verhuurder mag alleen de inboedel- en glasverzekering aan de huurder doorberekenen.

 

Als de glasverzekering onderdeel uitmaakt van de opstalverzekering, mag de verhuurder alleen de kosten voor glasverzekering doorberekenen aan de huurder. Als de huurder de totale kosten van de opstalverzekering niet kan specificeren, dan gaat de Huurcommissie ervan uit dat bij de totaalkosten van de opstalverzekering 15% van de kosten naar glasverzekering gaat.

Brandblusser

Aanschaf en onderhoud brandblusser.

Een brandblusser is voor zowel de huurder als de verhuurder van belang. Daarom is de helft van de onderhoudskosten voor rekening van de huurder(s) en de andere helft voor rekening van de verhuurder.

 

Stoffering en meubilering

Gebruiksvergoeding

Als een verhuurder bij huuringang roerende zaken aan een huurder ter beschikking stelt, zoals gordijnen of een koelkast, dan mag de verhuurder voor die roerende zaken een gebruiksvergoeding vragen.

 

Als de huurder en verhuurder het oneens zijn over de hoogte van de gebruiksvergoeding, kunnen ze de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie stelt dan de hoogte van de gebruiksvergoeding vast op basis van aankoopfacturen en op basis van de verwachte levensduur.

Terug naar Servicekosten en nutsvoorzieningen