Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u door de Huurcommissie worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De Voorzitter van de Huurcommissie is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Dient u een verzoek bij ons in? Dan vragen we om persoonsgegevens zoals uw woonadres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Wij vragen deze gegevens ook over uw huurder / verhuurder. Bij zaken over een inkomensafhankelijke huurverhoging leggen we vaak ook gegevens over het inkomen van de huurder vast. Soms wordt bij dit soort zaken medische informatie vastgelegd. Als u om vrijstelling van het betalen van leges vraagt, hebben wij bepaalde inkomensgegevens van u nodig. Ook deze gegevens worden vastgelegd. 

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De persoonsgegevens hebben wij met name nodig om te weten om welke woning het gaat, en om met de huurder en verhuurder te kunnen communiceren. De gegevens slaan wij op in ons digitaal archief. Binnenkomende papieren correspondentie wordt tevens op papier bewaard. 

De persoonsgegevens die wij hebben komen voor het overgrote deel van de huurder, verhuurder of de gemachtigde. Indien nodig raadpleegt de Huurcommissie de Basisregistratie Personen. De Huurcommissie heeft hiervoor toestemming.

De gegevens voor de geschilbeslechting worden alleen verstrekt aan partijen zelf, dus de direct betrokken huurder, de verhuurder of hun gemachtigde. Derden, zoals een andere huurder of verhuurder krijgen de gegevens niet van de Huurcommissie. Alle medewerkers van de Huurcommissie zijn gehouden aan geheimhouding en een gedragscode. 

Legesinning door het CJIB

Het CJIB int de leges voor de Huurcommissie als degene die niet het verzoek heeft ingediend de leges moet betalen. In die gevallen verstrekt de Huurcommissie aan het CJIB persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het BSN. De geboortedatum en het BSN verkrijgt de Huurcommissie door het raadplegen van de Basisregistratie Personen. De Huurcommissie heeft hiervoor toestemming.

Informatie opvragen

U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of – zover de wet dat ons toestaat – persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Zo’n verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kunt u digitaal of per post indienen. Als u het verzoek digitaal indient, dan kunt u het formulier "Informatie over uw persoonsgegevens" gebruiken. Als u het verzoek per post indient, dan kunt het sturen naar het volgende adres.

Huurcommissie Postbus
16495 2500 BL
Den Haag

Om uw identiteit te controleren, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

U ontvangt binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken bij de Huurcommissie en daarna beroep instellen bij de bestuursrechter.

Let op: Deze inzage op grond van de AVG is iets anders dan inzage in de processtukken op grond van artikel 28, lid 5 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het formulier "Informatie over uw persoonsgegevens" is niet bedoeld om wijzigingen door te geven in uw gegevens. Gebruik daarvoor het formulier "Aanvullende informatie bij een procedure".

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. De Selectielijst Huurcommissie bepaalt de bewaartermijnen. Voor de zaakdossiers is dat 5 jaar. 

Beveiliging

De Huurcommissie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de website van de Huurcommissie wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. 

Rijksoverheid

De Huurcommissie maakt onderdeel uit van de Rijksoverheid. Meer informatie over het beleid van de Rijksoverheid vindt u in de privacyverklaring op de website van Rijksoverheid.nl. 

Openbaar register

De Huurcommissie heeft op haar website een openbaar register, waarin geanonimiseerde uitspraken worden getoond. De wettelijke grondslag van het openbaar register staat in artikel 3i van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. 

Meer informatie

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de pagina Privacy en Persoonsgegevens van de Rijksoverheid. Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier, telefonisch via het telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid) of door een brief te schrijven naar: 

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

De Huurcommissie heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via fg@huurcommissie.nl

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij deze autoriteit een klacht over de Huurcommissie in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: Autoriteit Persoonsgegevens - Tip Ons of bel met 0900 - 2001 201. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.