Hoge productie én instroom bij de Huurcommissie in 2019

- 9.991 verzoeken, opnieuw hoge instroom in 2019
- Meeste verzoeken over huurverlaging door gebreken (2.676) en (jaar)afrekening servicekosten (2.164)
- 2.104 bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging, waarvan 794 tegen inkomensafhankelijke huurverhoging
- 9.792 verzoeken afgehandeld  

In 2019 ontving de Huurcommissie 9.991 verzoeken van huurders en verhuurders. Hiermee was het aantal verzoeken bijna net zo hoog als in 2018. De meeste verzoeken gingen over een huurverlaging op grond van gebreken (2.676), afrekening van de servicekosten (2.164), gevolgd door bezwaren over de huurverhoging algemeen (1.189). Bij deze bezwaren toetst de Huurcommissie of verhuurders zich houden aan de wet. Uit de cijfers blijkt dat ruim 90 procent van de verhuurders vorig jaar in het gelijk is gesteld over hun voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Daarentegen krijgt bijna 80 procent van de huurders gelijk bij een procedure over de afrekening van de servicekosten en ruim 70 procent als het gaat om toetsing van de aanvangshuurprijs.  

Voor de Huurcommissie was 2019 een jaar van doorpakken met onder meer een nieuwe organisatiestructuur en de werving van nieuwe medewerkers om meer verzoeken te kunnen afhandelen. Dat is gelukt. Het aantal afgehandelde zaken steeg met bijna 1.800 naar een totaal van 8.640, een stijging van de productie met 25 procent. Daarnaast zijn 1.152 verzoeken over de jaarlijkse huurverhoging uit 2018 afgehandeld. Daarmee komt de totale productie op bijna 10.000 zaken. Dit staat in het jaarverslag 2019 van de Huurcommissie. En in de infographic: kerncijfers 2019.

Doorlooptijden
Naast de stijging van de productie ziet de Huurcommissie dat tijdige afhandeling van verzoeken in 2019 onder druk staat. Door een hoger dan verwachte instroom en een niet daarmee gelijklopende productie in 2018 is de werkvoorraad opgelopen. Begin 2019 heeft de Huurcommissie vooral deze ‘oudere zaken’ uit 2018 behandeld. Hierdoor is in 2019 de doorlooptijd voor afhandeling van zaken opgelopen. De Huurcommissie betreurt dat huurders en verhuurders hierdoor langer moeten wachten op de afronding van hun zaak. Het aantal klachten over de werkwijze van de Huurcommissie – met name over de doorlooptijd - nam toe.

Corona
De Huurcommissie wil de productie in 2020 hoog houden ondanks de impact van de coronamaatregelen op de uitvoering van het werk. Zittingen en onderzoeken in woningen kunnen momenteel niet doorgaan, mogelijk dat deze medio juni weer kunnen worden hervat. Dat levert vertraging op in de afhandeling van verzoeken. Waar geschillen tussen partijen wel kunnen worden beslecht, gebeurt dat. Verder zet de organisatie in op maatwerk in geschillen en het treffen van alle mogelijke voorbereiding van dossiers, zodat deze klaar liggen voor behandeling op zitting.

Toekomst
In 2020 wil de Huurcommissie de werkvoorraad verkleinen om eind 2021 uit te komen op een reguliere voorraad met doorlooptijden van tussen de drie tot vier maanden. Om dit te realiseren heeft de Huurcommissie eind 2019 besloten zich te richten op vereenvoudiging van procedures daar waar kan. Een goede dienstverlening is volgens de organisatie laagdrempelig, eenvoudig en efficiënt. Doel is zo vroeg mogelijk in procedures met partijen de meest geschikte oplossing te vinden voor hun probleem. Bij dit alles is nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis op de dienstverlening.