Taakuitbreiding Huurcommissie

Door de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) heeft de Huurcommissie vanaf 1 januari 2019 een breder taakpakket. Concreet betekent dit voor de huurder dat hij voortaan ook een verzoek kan indienen over gedragingen van de verhuurder.

Het kan gaan over alle gedragingen van de verhuurder, op basis van de huurovereenkomst, behalve over geschillen die zien op het toe- of afwijzen van de woonruimte, wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen. Over dergelijke geschillen kan alleen een rechter uitspraak doen.

Procedure voor de huurder
Voordat de Huurcommissie wordt ingeschakeld, moet de huurder altijd eerst zijn klacht schriftelijk indienen bij zijn verhuurder. Vervolgens moet de huurder wachten op de reactie van de verhuurder. Reageert de verhuurder niet binnen een redelijke termijn, of is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de huurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Beoordeeld wordt met partijen of bemiddeling ingezet kan worden. Als dat niet het geval is zal de Huurcommissie uitspraak doen of een klacht gegrond is of ongegrond.

Huurcommissie ontving 39 verzoeken over gedragingen
Sinds de invoering op 1 januari 2019 tot 21 februari 2019 heeft de Huurcommissie 39 verzoeken ontvangen die gaan over gedragingen van een verhuurder. Wat opvalt is dat alle verzoeken gaan over de slechte communicatie tussen een huurder en verhuurder en, volgens de indiener, het niet adequaat oppakken van een klacht. Veel van de verzoeken laten een verstoorde relatie tussen huurder en verhuurder zien. Voorbeelden zijn agressiviteit van de verhuurder, bedreiging, plaatsing van camera’s en het zonder toestemming betreden van een woning door de verhuurder. De communicatieproblemen gaan vaak over een verhuurder die niet reageert, geen actie onderneemt of de huurder van het kastje naar de muur stuurt. Verder valt op dat er vaak sprake is van multiproblematiek: er spelen meerdere klachten tegelijk, waarvoor ook vaak andere wegen bij de Huurcommissie open staan.

Werkwijze Huurcommissie
De Huurcommissie neemt met alle indieners van verzoeken over klachten verhuurder contact op en kijkt wat de beste oplossingsrichting is in het concrete geval. De ervaringen die de Huurcommissie hierbij op doet, gebruiken we direct om de procedure te verbeteren.