Huurverhoging

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Jaarlijkse huurverhoging

De verhuurder mag de huur 1 keer per jaar verhogen (of 2 keer per 24 maanden). De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Meer informatie over (inkomensafhankelijke) huurverhoging vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.
Bekijk ook de voorbeelden van uitspraken die de Huurcommissie in 2013 heeft gedaan over inkomensafhankelijke huurverhoging.

Let op: bij een nieuw huurcontract mag de verhuurder binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract een voorstel voor huurverhoging doen. Als een huurder bijvoorbeeld per 1 april een woning huurt, dan mag de verhuurder per 1 juli een huurverhoging voorstellen.

Voorstel tot huurverhoging

De verhuurder doet schriftelijk een huurverhogingsvoorstel. Bijvoorbeeld met de Modelbrief voorstel tot jaarlijkse huurverhoging. Dit voorstel moet hij minimaal 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat aan de huurder sturen. Als de verhuurder de huur wil verhogen per 1 juli, dan moet de  huurder het huurverhogingsvoorstel uiterlijk op 30 april krijgen. 

In het voorstel moet het volgende staan:

 • de oude en de nieuwe kale huurprijs;
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
 • of er sprake is van een (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging. Als dit het geval is moet de verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen;
 • de datum waarop de huurverhoging ingaat;
 • hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de huurverhoging. 

Andere voorwaarden voor huurverhoging

 • de kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • er is geen all-inprijs. Is dat wel het geval, dan is de kale huurprijs niet bekend en mag de verhuurder geen huurverhoging voorstellen;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur vóór het huurverhogingsvoorstel tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken.
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken is ingediend bij de Huurcommissie. 

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

Gebreken aan de woning staan een huurverhoging niet in de weg. De huurder kan geen bezwaar maken tegen huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. De huurder kan wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging indienen. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud en gebreken.

Huurverhoging na woningverbetering

Naast een jaarlijkse huurverhoging mag de verhuurder ook huurverhoging voorstellen als hij de woning heeft verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. De huurder moet wel toestemming hebben gegeven voor de verbetering. Meer informatie is te vinden op de pagina Woningverbetering.

Beslisboom bezwaren huurverhoging per 1 juli 2019

Beslisboom voor zelfstandige woonruimte
Met deze beslisboom kunt u toetsen of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de (inkomens)afhankelijke huurverhoging van het jaar 2019.
Deze beslisboom kunt u alleen gebruiken als u een woonruimte huurt met een niet-geliberaliseerde huurprijs, een sociale huurwoning dus. Weet u niet zeer of u een sociale huurwoning huurt? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Beslisboom voor onzelfstandige woonruimte
Met deze beslisboom kunt u toetsen of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de huurverhoging van het jaar 2019. Deze beslisboom kunt u alleen gebruiken als u een onzelfstandige woonruimte huurt. Onder onzelfstandige woonruimten vallen kamers, woonwagens en woningen zonder een eigen toegang (‘eigen voordeur’), keuken en toilet.

Bezwaar tegen huurverhoging door huurder

Bent u het als huurder niet eens met de huurverhoging, dan moet u schriftelijk bezwaar maken bij uw verhuurder. Kijk voor mogelijke redenen van bezwaar op de website van Rijksoverheid. U kunt hiervoor gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woonruimte of het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte van de Huurcommissie. Stuur het bezwaarschrift aan uw verhuurder - dus niet aan de Huurcommissie - voordat de huurverhoging ingaat. Gaat de huurverhoging bijvoorbeeld in op 1 juli, dan kunt u tót 1 juli bezwaar maken. De verhuurder moet het bezwaar dan uiterlijk 30 juni ontvangen.
Als uw verhuurder akkoord gaat met uw bezwaar, dan krijgt u geen of een lagere huurverhoging. In het laatste geval stuurt de verhuurder u een aangepast huurverhogingsvoorstel.

Intrekken bezwaarschrift
Heeft u bij uw verhuurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging en wilt u bij nader inzien uw bezwaarschrift intrekken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder. Uw verhuurder hoeft dan misschien geen procedure bij de Huurcommissie te beginnen. Is hij al een procedure begonnen bij de Huurcommissie naar aanleiding van uw bezwaarschrift?  Dan kunt u de verhuurder vragen zijn verzoekschrift in te trekken bij de Huurcommissie.

Let op! Als u uw bezwaarschrift intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan ook betalen. 

Starten van een procedure

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar van de huurder, kan de verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders. Dit formulier moet binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging binnen zijn bij de Huurcommissie. De verhuurder mag het bezwaar niet eigenhandig ongegrond verklaren.

Als de huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan zijn er voor de verhuurder 2 mogelijkheden:

 • De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel per aangetekende post verstuurd aan de huurder. De verhuurder kan de Huurcommissie vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. 
 • De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel níet per aangetekende post verstuurd. Als de huurder weigert de huurverhoging te betalen, dan zal de verhuurder de huurder een herinneringsbrief per aangetekende post moeten sturen. Deze brief moet de huurder uiterlijk 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen. Is de huurder het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Schakelt de huurder de Huurcommissie niet in, dan is de huurverhoging een feit.

Let op: Als de Huurcommissie in de procedure constateert dat er een all-inprijs is afgesproken, dan splitst zij eerst de prijs in een kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna beoordeelt de Huurcommissie of de huurverhoging terecht is. Meer informatie is te vinden op de pagina Splitsen all-inprijs

Tijdens de procedure

De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder terecht is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag de huurder de oude huurprijs blijven betalen.

Na de uitspraak

Vindt de Huurcommissie de huurverhoging terecht, dan moet de huurder de hogere huurprijs betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet de huurder de € 25 aan leges (de kosten van de procedure) alsnog betalen. Meer informatie over het verloop van een procedure.

To top