Verzoekschriften

Veel verhuurders doen in het voorjaar het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. De verzoekschriften voor de huurverhoging per 1 juli 2020 moeten uiterlijk dinsdag 11 augustus 2020 vóór 24.00 uur door de Huurcommissie zijn ontvangen. De verhuurder moet het bezwaar van de huurder uiterlijk 30 juni 2020 ontvangen hebben.

Huurverhoging

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Huurverhoging in het kort

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?
De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal met 6,6% worden verhoogd, tenzij uw inkomen in 2018 onder de €43.574 lag. In dat geval mag de huur vanaf 1 juli 2020 maximaal met 5,1% worden verhoogd. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.
De huurverhogingspercentages gelden alleen voor sociale huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. Huurt u een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, dan mag de huur maximaal met 4,1% worden verhoogd.

Bezwaargronden
Als huurder van een sociale huurwoning kunt u op verschillende gronden bezwaar maken tegen de huurverhoging. De bezwaargronden zijn afhankelijk van het huurverhogingspercentage.

Voor het reguliere percentage, maximaal 5,1%, kan uitsluitend op grond van puntentelling of fouten in het voorstel bezwaar worden gemaakt. U kunt dus geen bezwaar maken op grond van inkomen.
Voor een  inkomensafhankelijke huurverhoging, van 5,2% tot 6,6% is onder voorwaarden bezwaar op grond van inkomen wel mogelijk. Daarnaast kan bij deze huurverhoging onder meer op grond van de AOW-gerechtigde leeftijd bezwaar worden gemaakt.

Let op: Onderhoudsproblemen staan los van de huurverhoging, tenzij de Huurcommissie hierover een verzoek in behandeling heeft of een huurverlaging heeft uitgesproken. Meer informatie over onderhoud en gebreken

Op welke wettelijke gronden u bij de verhuurder bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging is zichtbaar in de beslisboom huurverhoging voor zelfstandige woonruimte of de beslisboom huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte.

Ook via de huurprijscheck van de woonbond kunt u controleren of het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2020 voldoet aan de wettelijke eisen.

Hoe kan ik bezwaar maken?
Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u, voor de ingangsdatum van de huurverhoging, bezwaar maken bij uw verhuurder. U kunt hiervoor het bezwaarformulier tegen de jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte gebruiken.

Jaarlijkse huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging

De verhuurder mag de huur 1 keer per jaar verhogen (of 2 keer per 24 maanden). De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector.

De maximale huurverhoging in 2020

De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal met 5,1 % worden verhoogd, tenzij uw inkomen in 2018 boven de € 43.574 lag. In dat geval mag de huur vanaf 1 juli 2020 maximaal met 6,6 % worden verhoogd. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.
De huurverhogingspercentages gelden alleen voor sociale huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging.

De nieuwe huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. Meer informatie over (inkomensafhankelijke) huurverhoging vindt u ook op de huurverhogingspagina van de Rijksoverheid.

Tip: Bekijk ook eens de voorbeelden van uitspraken die de Huurcommissie heeft gedaan over bezwaren tegen de huurverhoging.

Let op: bij een nieuw huurcontract mag de verhuurder binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract een voorstel voor huurverhoging doen. Als een huurder bijvoorbeeld per 1 april een woning huurt, dan mag de verhuurder per 1 juli een huurverhoging voorstellen.

Voorstel tot huurverhoging

De verhuurder doet schriftelijk een huurverhogingsvoorstel. Dit voorstel moet hij minimaal 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat aan de huurder sturen. Als de verhuurder de huur wil verhogen per 1 juli, dan moet de  huurder het huurverhogingsvoorstel uiterlijk op 30 april krijgen. 

In het voorstel moet het volgende staan:

 • de oude en de nieuwe kale huurprijs;
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
 • de datum waarop de huurverhoging ingaat;
 • hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de huurverhoging. 

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • Indien er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging, waarbij de huurprijs wordt verhoogd met meer dan 5,1%, dan moet de verhuurder een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen met het huurverhogingsvoorstel.
 • de kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • er is geen all-inprijs. Is dat wel het geval, dan is de kale huurprijs niet bekend en mag de verhuurder geen huurverhoging voorstellen;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur vóór het huurverhogingsvoorstel tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken.
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken is ingediend bij de Huurcommissie. 

Huurverhoging en onderhoudsgebreken

Gebreken aan de woning staan een huurverhoging niet in de weg. De huurder kan geen bezwaar maken tegen huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. De huurder kan wel een verzoek om tijdelijke huurverlaging indienen. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud en gebreken.

Huurverhoging na woningverbetering

Naast een jaarlijkse huurverhoging mag de verhuurder ook huurverhoging voorstellen als hij de woning heeft verbeterd, bijvoorbeeld na het aanbrengen van isolatie. De huurder moet wel toestemming hebben gegeven voor de verbetering. Meer informatie is te vinden op de pagina Woningverbetering.

Meer weten over bezwaar?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Beslisboom bezwaren huurverhoging per 1 juli 2020

Beslisboom voor zelfstandige woonruimte
Met deze beslisboom kunt u inzien of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de (inkomens)afhankelijke huurverhoging van het jaar 2020.
Deze beslisboom kunt u alleen gebruiken als u een woonruimte huurt met een niet-geliberaliseerde huurprijs, een sociale huurwoning dus. Weet u niet zeker of u een sociale huurwoning huurt? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Beslisboom voor onzelfstandige woonruimte
Met deze beslisboom kunt u inzien of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de huurverhoging van het jaar 2020. Deze beslisboom kunt u alleen gebruiken als u een onzelfstandige woonruimte huurt. Onder onzelfstandige woonruimten vallen kamers, woonwagens en woningen zonder een eigen toegang (‘eigen voordeur’), keuken en toilet.

Bezwaargronden tegen de huurverhoging

Veel huurders maken bezwaar tegen het huurverhogingsvoorstel. Alleen onder bepaalde voorwaarden is bezwaar maken tegen de huurverhoging zinvol. De redenen van bezwaar hangen af van het soort huurverhoging die u heeft ontvangen: een reguliere huurverhoging tot maximaal 5,1% of een inkomensafhankelijke huurverhoging tot maximaal 6,6 %. De redenen worden hierna per huurverhogingspercentage besproken.

Let op: in veel gevallen blijkt dat de verhuurder de huurverhoging terecht heeft voorgesteld. Controleer of het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2020 voldoet aan de wettelijke eisen. U kunt dit ook nagaan op de site van de woonbond

Bezwaargronden reguliere huurverhoging (huurverhoging tot maximaal 5,1%)

Om de volgende redenen kan de huurder bezwaar maken tegen de reguliere huurverhoging tot maximaal 5,1%:

 • De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij de woning hoort.
 • De verhuurder verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw .
 • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een te hoog wettelijk percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • De huurder heeft het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De huurder heeft een procedure over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie lopen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd  wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van een all-in huurprijs. De kale huur is niet bekend en de verhuurder mag alleen over de kale huur de huur verhogen. De verhuurder mag daarom geen huurverhoging voorstellen.

Bezwaar vanwege te late aankondiging huurverhoging

Als u het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum heeft ontvangen, kan uw verhuurder na uw bezwaar:

 • de ingangsdatum verschuiven naar een later tijdstip;
 • of uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie kan de ingangsdatum naar een later tijdstip verschuiven.

De verhuurder mag het bezwaar niet zelf ongegrond verklaren en naast zich neerleggen.

Let op: in veel gevallen blijkt dat de verhuurder de huurverhoging terecht heeft voorgesteld. Controleer of het voorstel voor de huurverhoging voldoet aan de wettelijke eisen. U kunt dit ook nagaan op de site van de Woonbond.

Bezwaargronden inkomensafhankelijke huurverhoging (huurverhoging tot en met 6,6%)

Om de volgende redenen kan de huurder bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging (deze redenen gelden ook bij de reguliere huurverhoging):

 • De nieuwe huurprijs komt boven de maximale huurprijs te liggen volgens de puntentelling die bij de woning hoort.
 • De verhuurder verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw.
 • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een te hoog wettelijk percentage, een verkeerde ingangsdatum of een onjuiste kale huurprijs.
 • De huurder heeft het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De huurder heeft een procedure over onderhoudsgebreken  bij de Huurcommissie lopen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd  wegens onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van een all-in huurprijs. De kale huur is niet bekend en de verhuurder mag alleen over de kale huur de huur verhogen. De verhuurder mag daarom geen huurverhoging voorstellen.

Daarnaast kan de huurder bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging om de volgende redenen (deze redenen gelden niet bij een reguliere huurverhoging):

Indien één van deze inkomensafhankelijke redenen voor bezwaar gegrond is, dan mag de huurprijs maximaal met 5,1% worden verhoogd. Het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging is dan niet toegestaan.

Wanneer is bezwaar tegen de huurverhoging niet zinvol?

 • Onderhoudsproblemen

Onderhoudsproblemen staan los van de huurverhoging, tenzij de Huurcommissie hierover op de datum van de huurverhoging al een verzoek in behandeling heeft of al een huurverlaging heeft uitgesproken. Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huurverhoging. Meer informatie over onderhoud en gebrekenonderhoud en gebreken

 • Inkomensdaling in 2020

Indien u nu te maken heeft met een inkomensdaling, dan kunt u in gesprek met de verhuurder. Mogelijk gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar. Een inkomensdaling in het lopende jaar is echter geen wettelijke bezwaargrond tegen de huurverhoging. Uw verhuurder js dan ook niet verplicht om de huurverhoging aan te passen. Ook de Huurcommissie kan alleen beslissen op grond van het inkomen over een heel kalenderjaar. 

Wel kunt u bij een inkomensdaling  in beperkte gevallen huurverlaging voorstellen bij de verhuurder. Dat kan pas in 2021, zodra het totale inkomen over 2020 bekend is. Meer informatie over huurverlaging.

Wijzigt het totale inkomen omdat een verdienend lid van het huishouden is verhuisd? Dan heeft dat ook invloed op het huishoudinkomen 2018 en is bezwaar wel zinvol.

 • Overlast

Het ervaren van (geluids)overlast staat los van de huurverhoging. Het is geen wettelijke bezwaargrond en speelt dan ook geen rol  bij de totstandkoming en beoordeling van de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Burenoverlast is iets waar de oplossing ligt in gesprekken tussen buren onder regie van de verhuurder of een instantie als buurtbemiddeling. In deze gesprekken kan men proberen tot meer begrip voor elkaars belangen te komen en goede afspraken over en weer te maken om de ervaren overlast te beperken.

 • Wonen in de vrije sector

Huurt u een zelfstandige woning in de vrije sector dan gelden andere regels voor huurverhoging. Zo is het wettelijke maximale percentage niet van toepassing op de huurverhoging, tenzij partijen dit hebben afgesproken. Weet u niet zeker of u in de vrije sector of een sociale huurwoning huurt? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Het indienen van bezwaar bij de verhuurder

Bent u het als huurder niet eens met de huurverhoging, dan moet u schriftelijk bezwaar maken bij uw verhuurder.

Kijk voor mogelijke redenen van bezwaar op de website van Rijksoverheid. U kunt hiervoor gebruik maken van het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging voor zelfstandige woonruimte of het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte van de Huurcommissie. Stuur het bezwaarschrift aan uw verhuurder - dus niet aan de Huurcommissie - voordat de huurverhoging ingaat. Gaat de huurverhoging bijvoorbeeld in op 1 juli, dan kunt u tót 1 juli bezwaar maken. De verhuurder moet het bezwaar dan uiterlijk 30 juni ontvangen.
Als uw verhuurder akkoord gaat met uw bezwaar, dan krijgt u geen of een lagere huurverhoging. In het laatste geval stuurt de verhuurder u een aangepast huurverhogingsvoorstel.

Intrekken van een bezwaarschrift

Bent u huurder en heeft u bij uw verhuurder bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging? En wilt u bij nader inzien uw bezwaarschrift intrekken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw verhuurder. Uw verhuurder hoeft dan misschien geen procedure bij de Huurcommissie te beginnen.

Is de verhuurder al een procedure begonnen bij de Huurcommissie naar aanleiding van uw bezwaarschrift? Dan kunt u de verhuurder vragen zijn verzoekschrift in te trekken bij de Huurcommissie of overleg met de zaakbehandelaar van de Huurcommissie.

Let op! Als u uw bezwaarschrift intrekt, betekent dit dat u alsnog akkoord gaat met de huurverhoging. U moet de huurverhoging dan ook betalen.

Starten van een procedure

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar van de huurder, kan de verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift Jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders. Dit formulier moet binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging binnen zijn bij de Huurcommissie. De verhuurder mag het bezwaar niet eigenhandig ongegrond verklaren.

Als de huurder geen bezwaar maakt, maar de voorgestelde huurverhoging niet betaalt, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel per aangetekende post verstuurd aan de huurder. De verhuurder kan de Huurcommissie vragen de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. 
 • De verhuurder heeft het huurverhogingsvoorstel níet per aangetekende post verstuurd. Als de huurder weigert de huurverhoging te betalen, dan zal de verhuurder de huurder een herinneringsbrief per aangetekende post moeten sturen. Deze brief moet de huurder uiterlijk 3 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging ontvangen. Is de huurder het dan nog steeds niet eens met de huurverhoging, dan moet de huurder zelf binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging voor de huurder. Schakelt de huurder de Huurcommissie niet in, dan is de huurverhoging een feit.

Tijdens de procedure

De Huurcommissie beoordeelt of het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder terecht is. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan over de huurverhoging, mag de huurder de oude huurprijs blijven betalen.

Let op: Als de Huurcommissie in de procedure constateert dat er een all-inprijs is afgesproken, dan splitst zij eerst de prijs in een kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna beoordeelt de Huurcommissie of de huurverhoging terecht is. Meer informatie is te vinden op de pagina Splitsen all-inprijs

Na de uitspraak

Is de huurverhoging volgens de Huurcommissie redelijk? Dan moet de huurder de hogere huurprijs betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet de huurder de legeskosten van € (de kosten van de procedure) alsnog betalen.

Is het bezwaar van de huurder gegrond? Dan stelt de Huurcommissie de juiste huurprijs en/of ingangsdatum van de huurverhoging vast. In dat geval is de verhuurder de €300 aan leges (de kosten van de procedure) verschuldigd.

Bet u het niet eens met de beslissing van de Huurcommissie? Dan staat in de uitspraak wat u kunt doen.

To top

Verzoekschriften

Veel verhuurders doen in het voorjaar het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. De verzoekschriften voor de huurverhoging per 1 juli 2020 moeten uiterlijk dinsdag 11 augustus 2020 vóór 24.00 uur door de Huurcommissie zijn ontvangen. De verhuurder moet het bezwaar van de huurder uiterlijk 30 juni 2020 ontvangen hebben.