Servicekosten en nutsvoorzieningen

Als huurders en verhuurders het oneens zijn over het voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen of de jaarafrekening van de servicekosten of nutsvoorzieningen, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Wat zijn servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen?

Servicekosten zijn de kosten van de woning die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn in dit verband kosten voor gas, elektriciteit en water waarvoor de huurder een eigen meter heeft.

Over het algemeen staat in het huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging omschreven om welke servicekosten en nutsvoorzieningen het gaat. Meer informatie over servicekosten en nutsvoorzieningen is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl. 
Het Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen van de Huurcommissie, met daarin een omschrijving van de servicekosten op grond van het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten, is te vinden op de pagina Publicaties.

Let op: Bij een geschil tussen huurder en verhuurder over de kosten voor warmte, bekijkt de Huurcommissie per verzoek of dit in behandeling wordt genomen. De Huurcommissie betrekt hierbij de Warmtewet, die sinds 1 januari 2014 geldt. De uitleg van deze wet is nog in ontwikkeling, maar de Huurcommissie volgt de ontwikkelingen op de voet.

Wat kan de Huurcommissie voor u doen?

De Huurcommissie kan WEL:De Huurcommissie kan NIET:

De betalingsverplichting voor de servicekosten vaststellen;

de hoogte van het voorschotbedrag voor nutsvoorzieningen vaststellen.

Eventueel teveel betaald aan voorschot voor u terugvragen.

Werkt de verhuurder daar niet aan mee, dan kunt u - met de uitspraak van de Huurcommissie in de hand - de kantonrechter daarom vragen.

TIP: vraag hierover (gratis) advies bij het Juridisch Loket.

Wat kan de uitspraak worden?

De Huurcommissie stelt op basis van het onderzoek vast dat de hoogte van de servicekosten niet juist is.De Huurcommissie stelt op basis van het onderzoek vast dat de hoogte van de servicekosten wel juist is.

Het bedrag van de servicekosten wordt opnieuw vastgesteld.

(zie hier voor een voorbeeld van zo'n uitspraak)

Het bedrag van de servicekosten blijft ongewijzigd.

(zie hier voor een voorbeeld van zo'n uitspraak)

Voorschot en jaarafrekening

De huurder betaalt maandelijks een voorschotbedrag voor servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen. De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurder na afloop van een kalenderjaar uiterlijk op 30 juni een jaarafrekening (eindafrekening) van de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen ontvangt. Als de verhuurder dit te laat doet, betekent dit niet dat de afrekening komt te vervallen. De huurder heeft dan wel de mogelijkheid om de Huurcommissie in te schakelen.

In het overzicht op de jaarafrekening moet staan hoe de verhuurder het maandelijkse voorschot verrekent met de werkelijke kosten voor de leveringen en diensten. Het kan zijn dat de huurder moet bijbetalen, het is ook mogelijk dat hij geld terugkrijgt. 

Procedure over het maandelijkse voorschot door huurder

Starten van een procedure

Als de huurder het niet met de verhuurder eens is over de hoogte van het maandelijkse voorschot voor de kosten van nutsvoorzieningen en zij komen er samen niet uit, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen om de hoogte van het maandelijkse voorschot te beoordelen. De huurder kan daarvoor een verzoekschrift Voorschot nutsvoorzieningen indienen. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 3 per maand of meer (drempelbedrag). Ook moet de huurder nog op het adres wonen waarvoor hij de procedure start.

Tijdens de procedure

Bij een verzoek om het voorschot over de nutsvoorzieningen te verlagen, beoordeelt de Huurcommissie of het voorschot min of meer overeenkomt met de verwachte jaarafrekening. De Huurcommissie onderzoekt hiervoor de administratie van de verhuurder.

Procedure over de jaarafrekening

Starten van een procedure

Als huurder en verhuurder het niet eens zijn over jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen en komen zij er samen niet uit, dan kunnen zij de Huurcommissie vragen de jaarafrekening vast te stellen. Dat kan met de hieronder staande verzoekschriften. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag). 

Let op:
Als de huurder het niet eens is met de afrekening, dan moet de huurder dit schriftelijk laten weten aan de verhuurder en zijn bezwaren tegen de afrekening motiveren. Ook moet de huurder de verhuurder de gelegenheid geven om binnen drie weken te kunnen reageren op de schriftelijke bezwaren zodat de verhuurder de afrekening kan toelichten of kan aanpassen.

Als de reactie van de verhuurder de bezwaren van de huurder niet wegneemt, of als de verhuurder niet binnen drie weken reageert op de bezwaren van de huurder, dan kan de huurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie om de betalingsverplichting vast te stellen. Als de schriftelijke kennisgeving over het bezwaar tegen de afrekening aan de verhuurder bij het verzoek ontbreekt, kan de Huurcommissie het verzoek van de huurder niet in behandeling nemen.

Ook de verhuurder kan een verzoek bij de Huurcommissie indienen om de betalingsverplichting van de huurder vast te stellen. Dit kan drie weken nadat de verhuurder de afrekening servicekosten aan de huurder heeft verstrekt.

Als de huurder niet binnen drie weken heeft gereageerd of als de huurder heeft laten weten niet akkoord te gaan met de afrekening, kan de verhuurder een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Als de verhuurder zich niet aan de termijn van drie weken heeft gehouden, kan de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling nemen.

Huurder en verhuurder hebben tot twee jaar na de datum, waarop de jaarafrekening moest zijn ontvangen, de tijd om het verzoek bij de Huurcommissie in te dienen. U kunt bijvoorbeeld voor de jaarafrekening over het jaar 2016 tot en met 30 juni 2019 een verzoek bij de Huurcommissie indienen.

Let op: De huurder kan het verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen ook indienen als hij op 30 juni nog geen jaarafrekening heeft ontvangen van de verhuurder.

Tijdens de procedure

Bij een procedure over de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen stelt de Huurcommissie de jaarafrekening vast. Hiervoor onderzoekt de Huurcommissie of de kosten op de jaarafrekening overeenkomen met de werkelijk gemaakte kosten. Ook checkt de Huurcommissie of de verhuurder zich aan het beleid heeft gehouden. 

De verhuurder moet hiervoor gegevens uit zijn administratie aanleveren. Bij het aanleveren van gegevens moet de verhuurder gebruik maken van het formulier Specificatie servicekosten. Vult de verhuurder dit formulier niet of niet volledig in, dan stelt de Huurcommissie de jaarafrekening vast aan de hand van de afgesproken normen.

Let op: Is een verhuurder lid van een Vereniging van eigenaren (VVE), dan zijn er speciale regels voor het verstrekken van de nota's van de servicekostenposten. 

Na de uitspraak

Berekent de huurder na de uitspraak dat hij te veel voorschot voor de nutsvoorzieningen heeft betaald? Of moet hij geld terugkrijgen vanwege de jaarafrekening? Dan moet de huurder er zelf voor zorgen dat hij het bedrag van de verhuurder terugkrijgt. De Huurcommissie speelt hier geen rol in. Meer informatie over het verloop van een procedure.

To top