Servicekosten en nutsvoorzieningen

Als huurders en verhuurders het oneens zijn over het voorschotbedrag voor de nutsvoorzieningen of de jaarafrekening van de servicekosten of nutsvoorzieningen, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Wat zijn servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen?

Servicekosten zijn de kosten van de woning die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn in dit verband kosten voor gas, elektriciteit en water waarvoor de huurder een eigen meter heeft.

Over het algemeen staat in het huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging omschreven om welke servicekosten en nutsvoorzieningen het gaat. Meer informatie over servicekosten en nutsvoorzieningen is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl. 
Op de pagina Publicaties staat het Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen van de Huurcommissie, met daarin een omschrijving van de servicekosten op grond van het Besluit kleine herstellingen en het Besluit servicekosten.

Wat zijn geen servicekosten of nutsvoorzieningen?

De volgende kosten vallen niet onder servicekosten of nutsvoorzieningen:

  • zorgservicekosten, zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice;
  • belastingen en heffingen, zoals rioolrechten. De verhuurder kan bepaalde kosten en heffingen wel aan u doorberekenen, maar niet via de servicekosten. Eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen (zoals de afvalstoffenheffing). De aanslag voor de afvalstoffenheffing komt op naam van de gebruiker van het pand. Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) gaat deze aanslag naar de eigenaar/verhuurder.

Let op: Bij een geschil tussen huurder en verhuurder over de kosten voor warmte, bekijkt de Huurcommissie per verzoek of dit in behandeling wordt genomen. De Huurcommissie betrekt hierbij de Warmtewet, die sinds 1 januari 2014 geldt. De uitleg van deze wet is nog in ontwikkeling, maar de Huurcommissie volgt de ontwikkelingen op de voet.