Publicaties

Hieronder staan het Handboek Huurcommissie, beleidsboeken en andere publicaties van de Huurcommissie. Elders op de site staan onder meer de verzoekschriften en de formulieren puntentelling.

Handboek Huurcommissie

De samenleving verwacht van de Huurcommissie dat zij deskundig, transparant en onpartijdig is. De wet- en regelgeving van en rondom het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de Huurcommissie bevat daartoe waarborgen. Om de werkwijze van de Huurcommissie transparant te maken is een Handboek Huurcommissie opgesteld.

Het Handboek ZBO Huurcommissie is voor iedereen binnen de Huurcommissie en voor geïnteresseerden buiten de Huurcommissie. Het Handboek geeft aan hoe de Huurcommissie werkt. Het Handboek is vooral opgebouwd uit wettelijke bepalingen, regels en documenten die al eerder zijn vastgesteld.

De Legesnotitie bij het Handboek Huurcommissie

Huurder en verhuurder betalen een bijdrage in de kosten voor de procedure, de leges genoemd. Dit is vastgelegd in een wet, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De Huurcommissie volgt deze wet bij het uitvoeren van de leges.

In de Legesnotitie wordt de wettelijke regeling uitgelegd en wordt het uitvoeringsbeleid weergegeven zoals dat is vastgesteld door de beleidsvergadering van de Huurcommissie. De Huurcommissie wil hiermee transparant zijn in de werkwijze rondom de legesveroordeling. De Legesnotitie is een bijlage bij het Handboek Huurcommissie.

Toelichting beleidsboeken wat betreft zonnepanelen

De Huurcommissie heeft in een aantal beleidsboeken het beleid verduidelijkt ten aanzien van zonnepanelen. Omdat dit vragen heeft opgeroepen, volgt hieronder een verdere toelichting:
 
Voor huurder en verhuurder geldt een ruime mate van contractsvrijheid bij het maken van afspraken over de huurprijs en de servicekosten.
 
Als de Huurcommissie gevraagd wordt een uitspraak te doen over zonnepanelen, dan zal zij bezien of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Zonnepanelen die zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden kunnen roerend zijn. Er zal per zaak en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen. Het antwoord op de vraag of sprake is van roerende of onroerende zonnepanelen is bepalend voor de vervolgstappen bij de Huurcommissie. Daarbij volgt de Huurcommissie de wet en het beleid dat zij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 
 
Roerende zaken mogen, als dit is overeengekomen, worden doorberekend via de servicekosten. Er kan dan een vast bedrag worden afgesproken. Dit wordt ook wel een gebruiksvergoeding genoemd. De Huurcommissie gaat daarbij uit van de werkelijke investeringskosten: de kosten voor aanschaf plus mogelijk kosten van plaatsing. Over het algemeen hanteert de Huurcommissie daarbij een geschatte levensduur van tien jaar. Daarbij geldt dat via de servicekosten geen doorberekening kan plaatsvinden van onderhoud en monitoring. Bij collectieve aansluitingen geldt dezelfde redenering, maar daarbij zal via een verdeelsleutel bepaald moeten worden wat de kosten per woning zijn.
 
Bij onroerende zonnepanelen mogen de kosten niet via de servicekosten worden doorberekend. De zonnepanelen zitten dan in de kale huurprijs. Het plaatsen van onroerende zonnepanelen kan wel gezien worden als een vorm van woningverbetering die kan leiden tot een hogere huurprijs. In geval van een geschil hierover zal de Huurcommissie bezien of de voorgestelde huurverhoging redelijk is. Daarbij worden de kosten bepaald aan de hand van onder meer de afschrijving. Over het algemeen hanteert de Huurcommissie voor zonnepanelen een geschatte levensduur van tien jaar. De huur mag door de geriefsverbeteringverhoging niet uitstijgen boven de maximaal redelijke huurprijs.
 
Andere manieren van verrekening, zoals een berekening die gebaseerd is op de theoretisch bespaarde elektriciteit zijn toegestaan. Echter als er verzoeken bij de Huurcommissie worden ingediend zullen die worden getoetst aan de wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid van de Huurcommissie.