Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Huurders en verhuurders hebben vanaf 1 januari 2019 te maken met de wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). Het onderdeel over de verhuurderbijdrage trad al eerder, namelijk op 7 augustus 2018, in werking.  

Belangrijkste wetwijzigingen

1. Introductie van een verhuurderbijdrage: het gaat om een wettelijk verplichte bijdrage (op grond van artikel 8a tot en met 8f, 19c en 19d Uhw) die verhuurders uit de sociale huursector en met meer dan 50 huurwoningen, jaarlijks moeten betalen aan de Huurcommissie. Lees meer in de veelgestelde vragen over de verhuurderbijdrage.

2. Aanpassing van de legestarieven: het legestarief voor elke verhuurder is € 300 (geen onderscheid meer tussen rechtspersonen en natuurlijke personen) en de leges voor huurders blijft ongewijzigd, € 25. Nieuw is de invoering van een gedifferentieerd legestarief voor verhuurders die binnen drie kalenderjaren vaker in het ongelijk worden gesteld voor geschillen over de aanvangshuur (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) en over het splitsen van all-in-huurprijzen (artikel 7:258 Burgerlijk Wetboek). Lees meer in de veelgestelde vragen over de legestarieven.

3. Taakuitbreiding voor de Huurcommissie: vanaf 1 januari 2019 kan een huurder voortaan ook bij de Huurcommissie terecht bij een klacht over gedragingen van een verhuurder, op basis van de geldende huurovereenkomst (artikel 4 leden 5 en 6 Uhw). Lees meer in de veelgestelde vragen over de taakuitbreiding

4. Invoering van een drempelbedrag: de wetswijziging staat geschillenbeslechting door de Huurcommissie alleen toe bij een financieel belang van € 3 per maand of meer (artikel 9 lid 4 UHW). Dit drempelbedrag geldt voor een voorstel tot huurverlaging (artikel 7:254 BW), huurverhoging na woningverbetering (artikel 7:255 BW) en melding gebreken aan woning (artikel 7:257 BW). Lees meer in de veelgestelde vragen over het drempelbedrag.

5. Governance: vanaf 1 januari kan de Raad van Advies over meerdere onderwerpen haar advies uitbrengen. In de huidige situatie geeft de Raad van Advies haar advies over de meerjarenstrategie, evaluatie bestuursreglement, jaarverslag en jaarplan. Nieuw is haar advies over de ontwerpbegroting en de concept jaarrekening. Daarnaast gaat de Huurcommissie vacatures voor eenieder openstellen voor zittingsleden en de drie onafhankelijke leden van de Raad van Advies. Lees meer in de veelgestelde vragen over governance.

6. Keuzes geschilbeslechting: De wetswijzigingen inzake de afdoeningswijzen houden in dat er tijdens de procedure meer keuzemogelijkheden komen voor huurders en verhuurders om het geschil op te lossen. De keuzemogelijkheden zijn per 1 januari 2019 aangevuld met bemiddeling, intrekking na het onderzoeksrapport en de inhoudelijke voorzittersuitspraak. Lees meer in de veelgestelde vragen over keuzes geschilbeslechting.