Governance

Vanaf 1 januari 2019 kan de Raad van Advies over meerdere onderwerpen haar advies uitbrengen.

Veelgestelde vragen over governance

Welke impact heeft de wetswijziging Uhw op de governance?

De bevoegdheid van de koepelorganisaties om zittingsleden en onafhankelijke leden van de Raad van Advies voor te dragen voor benoeming komt te vervallen. In plaats daarvan zal de Huurcommissie vacatures openstellen voor eenieder en kandidaten op basis van profielschetsen werven en voordragen voor benoeming. Op deze manier is de Huurcommissie beter in staat om te selecteren en te werven op basis van kwaliteit en geschiktheid. De Huurcommissie zal voorafgaand aan de voordracht van een zittingslid bij de koepelorganisaties toetsen of er onoverkomelijke bezwaren zouden zijn tegen de benoeming.

Hoe waarborg je de onafhankelijkheid van de Huurcommissie?

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) - artikel 3d, derde lid, en artikel 3g, eerste lid - regelt dat de zittingsleden respectievelijk de leden van de Raad van Advies afkomstig van huurders- en verhuurdersorganisaties gelijkelijk vertegenwoordigd moeten zijn in de zittingscommissie en in de Raad van Advies, zodat er geen meerderheidsbelang kan ontstaan. 
 
Daarnaast is de Huurcommissie een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan, dat onafhankelijk kan opereren van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van andere stakeholders. De Raad van Advies, waar de stakeholders onderdeel van uitmaken, heeft een adviserende rol en geen beslissingsbevoegdheid.

Hoe gaat de minister zorgen dat er goede leden in de commissies zitten met de juiste kennis en een goed verstand van zaken?

Het bestuur van de Huurcommissie houdt in de gaten hoeveel leden er nodig zijn en welke kennis ze moeten hebben, zodat er sprake is van een goede samenstelling. Het bestuur stemt de voordracht vervolgens af met de koepelorganisaties van de huurders en de verhuurders.

Wat is de reden om de benoemingswijze van zittingsleden te veranderen?

Het doel van de gewijzigde procedure is om de Huurcommissie in staat te stellen om ook in de toekomst voldoende kwalitatief goede zittingsleden te werven. Naar verwachting zal namelijk het aandeel zwaardere zaken bij de zittingscommissie groter zijn wanneer de Huurcommissie via bemiddeling de meer eenvoudige geschillen kan afhandelen. Daarnaast zorgt de gewijzigde procedure voor meer openheid, namelijk dat eenieder die deskundig is en belangstelling heeft kan solliciteren. Solliciteren kan dus ook als een persoon niet is verbonden met een belangenorganisatie van huurders of verhuurders.