Legestarieven

De tarieven voor leges zijn per 1 januari 2019 aangepast. Het legestarief voor elke verhuurder is € 300 (geen onderscheid meer tussen rechtspersonen en natuurlijke personen) en de leges voor huurders is ongewijzigd, namelijk € 25.

Nieuw per 1 januari 2019 is de invoering van een gedifferentieerd legestarief voor verhuurders die binnen drie kalenderjaren vaker in het ongelijk worden gesteld voor geschillen over de aanvangshuur (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) en over het splitsen van all-in-huurprijzen (artikel 7:258 Burgerlijk Wetboek).

Veelgestelde vragen over legestarief

Waarom gaat het legestarief voor huurders niet omhoog?

De reden is om buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumenten laagdrempelig te houden. Dit is conform de Europese richtlijn (Implementatiewet) die lidstaten verplicht om een goed werkend en voor consumenten laagdrempelig systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting op te zetten.

Wat is het gedifferentieerde legestarief?

Een verhuurder die binnen drie kalenderjaren vaker in het ongelijk wordt gesteld, moet een hoger legestarief betalen. Het gaat alleen over geschillen die gaan over de aanvangshuur of all-in-huurprijzen waarvan de verwachting van de wetgever en de minister is dat alle verhuurders de regels goed kunnen uitvoeren. Een verhuurder die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de eerste keer een legestarief van € 300, de tweede keer € 700 euro en vanaf een derde keer (of elke volgende keer) € 1.400 euro.

Wat is het doel van de gedifferentieerde legesbedragen?

Het doel van de gedifferentieerde legesregeling is bereiken dat verhuurders aanvangshuurprijzen vaststellen waarbij rekening is gehouden met de maximaal redelijke huurprijs conform het WWS-puntensysteem (Woningwaarderingsstelsel).

Kan het gedifferentieerde legestarief leiden tot een verlaging van de verhuurderbijdrage?

De Huurcommissie gaat niet over de hoogte van de verhuurderbijdrage. Jaarlijks bekijkt de minister of de Huurcommissie met de beschikbare middelen haar taken goed kan vervullen gezien de ontwikkelingen in het huurbeleid en de te verwachten aantallen geschillen. De verdeling tussen Rijksbijdrage en de verhuurderbijdrage wordt jaarlijks aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd.

Wat levert het gedifferentieerde legestarief komende jaren op qua inkomsten?

Het aantal geschillen over aanvangshuurprijzen en all-in huren fluctueert jaarlijks. De extra legesinkomsten als gevolg van de gedifferentieerde legesregeling kan, vanwege onzekerheid omtrent het aantal geschillen, en de mate waarin verhuurders (geheel of gedeeltelijk) in het ongelijk worden gesteld, niet betrouwbaar worden ingeschat.

Is er een hardheidsclausule voor het gedifferentieerde legestarief?

Voor het gedifferentieerde tarief geldt een hardheidsclausule. Dit is voor gevallen waarbij onverkorte en strikte toepassing van de legesregeling zou leiden tot een onredelijke uitkomst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verhuurder als gevolg van een administratieve fout meermaals de aanvangshuur verkeerd heeft vastgesteld. De zittingscommissie kan dan bepalen dat de verhuurder niet per verloren zaak het hogere legestarief hoeft te betalen.

Waarom wordt er bij het gedifferentieerde legestarief geen rekening gehouden met het aantal verhuureenheden van de verhuurder?

In de gedifferentieerde legesregeling wordt door de minister en wetgever geen rekening gehouden met het aantal woningen omdat van alle verhuurders hetzelfde wordt verwacht, namelijk dat de regels voor de aanvangshuur en splitsen all-in huurprijzen goed worden toegepast.