Kosten van een procedure

De huurder of verhuurder die een verzoek indient bij de Huurcommissie betaalt vooraf een voorschot op de kosten van de procedure (leges). Krijgt de verzoeker gelijk, dan ontvangt hij het voorschot terug. De wederpartij moet dan de legeskosten betalen. 

Tarief leges

Een huurder betaalt € 25 aan leges en een verhuurder € 300. Dit bedrag moet de verzoeker betalen bij de start van de procedure. Heeft huurder of verhuurder een minimuminkomen en moet de huurder of verhuurder leges betalen, dan kan de huurder of verhuurder mogelijk een vrijstelling aanvragen.

Let op: U betaalt leges voor ieder verzoek dat u bij de Huurcommissie indient. Met de wetswijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw) zijn de legestarieven aangepast. Het legestarief vanaf 1 januari 2019 is voor elke verhuurder € 300 (geen onderscheid meer tussen rechtspersonen en natuurlijke personen) en de leges voor huurders blijft € 25.

Betaling van voorschot leges

De verzoeker krijgt per brief een ontvangstbevestiging, nadat de Huurcommissie uw verzoek heeft ontvangen en ingeboekt. In deze brief staat hoe de leges betaald moeten worden. Het is belangrijk dat deze betaling binnen vier weken gebeurt. Gebeurt dat niet, of niet op tijd, dan neemt de Huurcommissie het verzoek niet verder in behandeling.

Leges na de uitspraak

De Huurcommissie bepaalt in de uitspraak wie van de partijen (huurder of verhuurder) gelijk krijgt.

  • als u de verzoeker bent en gelijk krijgt, dan ontvangt u het betaalde bedrag na de uitspraak van de Huurcommissie terug. In dat geval moet de wederpartij alsnog de leges betalen
  • als u de verzoeker bent en ongelijk krijgt, dan ontvangt u de betaalde leges niet terug
  • als u de wederpartij bent en ongelijk krijgt, dan moet u na de uitspraak alsnog leges betalen. U betaalt dan het voor u geldende tarief. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt dan een acceptgiro voor de betaling van de leges.

Het kan gebeuren dat beide partijen gedeeltelijk gelijk krijgen. De verzoeker krijgt dan een gedeelte van de betaalde leges terug en de wederpartij moet alsnog een gedeelte van het voor hem geldende bedrag betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt dan een acceptgiro voor de betaling van de leges.

Gedifferentieerd legestarief

Een verhuurder die binnen drie kalenderjaren vaker in het ongelijk wordt gesteld, moet een hoger legestarief betalen. Het gaat alleen over geschillen die gaan over de aanvangshuur of all-in-huurprijzen waarvan de verwachting van de wetgever en de minister is dat alle verhuurders de regels goed kunnen uitvoeren. Een verhuurder die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de eerste keer een legestarief van € 300, de tweede keer € 700 euro en vanaf een derde keer (of elke volgende keer) € 1.400 euro.

Vrijstelling van leges

Als u als huurder of verhuurder een laag inkomen heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van de leges. De voorwaarden zijn:

  • U heeft een inkomen op bijstandsniveau (via de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) en ontvangt huurtoeslag. De brief waarin staat dat u de huurtoeslag krijgt, mag niet ouder zijn dan 18 maanden.
  • U heeft een inkomen op bijstandsniveau (via de Participatiewet). De brief waarin staat dat u deze uitkering krijgt, mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Vrijstelling vraagt u aan met het formulier Verzoek om vrijstelling van leges. U moet dit formulier op tijd insturen, samen met een bewijs van uw inkomen, bijvoorbeeld een uitkeringsspecificatie.
Daarbij zijn twee situaties mogelijk:

  • u dient zelf een verzoek bij de Huurcommissie in. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met een verzoek om de leges te betalen. Wilt u vrijstelling van de leges aanvragen, stuur het formulier voor de vrijstelling dan uiterlijk vier weken na de datum van de ontvangstbevestiging aan de Huurcommissie;
  • de wederpartij dient een verzoek bij de Huurcommissie in en wordt door de Huurcommissie in het gelijk gesteld. U krijgt ongelijk en moet daarom leges betalen. U ontvangt hiervoor van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een brief met een acceptgiro voor de leges. Het formulier voor vrijstelling moet u uiterlijk vier weken na de verzenddatum van deze brief opsturen aan de Huurcommissie.  

To top