Verloop van een procedure

Als het voorschot op de kosten (leges) is betaald, neemt de Huurcommissie het verzoek verder in behandeling. Hieronder leest u wat er tijdens de procedure gebeurt.

Verzamelen van informatie

Na het ontvangen van een verzoek is de betaling van leges, verzamelt de Huurcommissie meer informatie. Dit gebeurt via een telefonische intake, schriftelijk opvragen van gegevens of in een aantal gevallen via een onderzoek in de woonruimte. Tijdens de intake vraagt de Huurcommissie of partijen het geschil willen oplossen via bemiddeling of via de formele procedure.

Hieronder kunt u lezen voor welke vervolgstap u tijdens of na de intake kunt kiezen. Alleen als de wederpartij dezelfde keuze maakt, behandelt de Huurcommissie het geschil volgens uw voorkeur. In andere gevallen volgt een uitspraak van de Huurcommissie via een zitting.  

Bemiddeling

Tijdens de intake kan de Huurcommissie bemiddeling aanbieden voor geschillen die hiervoor geschikt zijn. Bemiddeling houdt in dat de Huurcommissie contact opneemt met beide partijen met als doel om het conflict, zonder een uitspraak door de voorzitter of Huurcommissie, op te lossen.

Bemiddeling is succesvol als beide partijen na afloop een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Na ondertekening kunnen partijen niet meer bij de Huurcommissie terecht voor het betreffende geschil (wel voor nieuwe geschillen). U kunt meer lezen in het Reglement Bemiddelen op de pagina over Bemiddeling.  

Formele procedure

Heeft bemiddeling niet geleid tot een oplossing van het geschil? Dan kunt u alsnog kiezen voor de formele procedure. Hierbij stelt de Huurcommissie een onderzoeksrapport op en kunnen beide partijen, binnen drie weken na verzending van het rapport, kiezen uit één van onderstaande vervolgstappen. 

 1. Intrekking na het onderzoeksrapport
  Het rapport kan u helpen om samen tot een oplossing te komen en goede afspraken te maken. Als u samen tot een oplossing komt, kan alleen de indiener van het verzoek ervoor kiezen om het verzoek bij de Huurcommissie in te trekken. Het schriftelijk intrekken van een verzoek kan binnen drie weken na verzending van het rapport. De indiener krijgt dan de helft van de leges terug. Na het intrekken van het verzoek is het niet meer mogelijk om te kiezen voor een uitspraak door de voorzitter of Huurcommissie. 
 2. Uitspraak door de voorzitter
  Als u het eens bent met het onderzoeksrapport, en u heeft geen nieuwe informatie of vragen, kunt u kiezen voor een uitspraak door de voorzitter van de Huurcommissie. Alleen als de huurder en verhuurder beiden aangeven dat ze hiervoor kiezen, volgt een uitspraak door de voorzitter en geen zitting. Bent u het niet eens met de uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie, dan kunt u dat binnen drie weken kenbaar maken (verzet aantekenen). Dat kan met het formulier Verzet tegen de uitspraak van een voorzitter. De Huurcommissie bekijkt uw verzet en kan dan besluiten de zaak opnieuw in behandeling te nemen. 
 3. Uitspraak door de Huurcommissie
  Heeft u wel aanvullende informatie, of vragen en opmerkingen over het onderzoeksrapport? Dan kunt u kiezen voor een uitspraak door de Huurcommissie met een zitting. De Huurcommissie stuurt de huurder en de verhuurder dan een uitnodiging en bespreekt tijdens de zitting het verzoek en onderzoeksrapport. Na de zitting doet de Huurcommissie een uitspraak die bindend is voor de huurder en verhuurder. Bent u het niet eens met de uitspraak door de Huurcommissie? Beide partijen kunnen dan een procedure starten bij de kantonrechter. Meer informatie vindt u op de pagina over de zitting.

Legesveroordeling

Bent u de indiener van het verzoek en heeft u gelijk gekregen? Dan krijgt u het voorschot op de kosten (leges) terug. Bent u de indiener en heeft u geen gelijk gekregen, dan krijgt u het voorschot niet terug. Bent u de wederpartij en heeft u geen gelijk gekregen, dan moet u alsnog leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten van een procedure.

Doorlooptijd van uw aanvraag

De Huurcommissie heeft de afgelopen tijd veel verzoeken ontvangen. Daardoor kan het langer duren voordat we uw verzoek in behandeling nemen. We doen ons best om u zo snel mogelijk te informeren over de stand van zaken van uw verzoekschrift.

U kunt er zelf aan bijdragen dat de procedure bij de Huurcommissie vlot verloopt. Dit kan door:

 • zo snel mogelijk alle informatie op te sturen die de Huurcommissie nodig heeft, zodat het dossier compleet is. In het verzoekschrift staat om welke informatie het gaat;
 • aanwezig te zijn bij het onderzoek in de woning;
 • aanwezig te zijn tijdens de zitting;
 • wijzigingen in contactgegevens (adres/telefoonnummer) tijdig door te geven.

To top