Nieuwe beleidsboeken beschikbaar

De nieuwe en herziene beleidsboeken van de Huurcommissie zijn vanaf vandaag beschikbaar. In de beleidsboeken is het beleid van de Huurcommissie uitgewerkt voor huurders en verhuurders. Zo kunnen zij zien hoe de Huurcommissie zaken behandelt. Dat geeft ook inzicht in wat er bij een procedure van hen wordt verwacht. Om huurders en verhuurders beter van dienst te zijn, staan de beleidsboeken nu als losse pdf’s op de website. Daardoor zijn ze gemakkelijker doorzoekbaar.

De Huurcommissie gebruikt de beleidsboeken als aanvulling op de wetgeving, zoals de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (UhW) en het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Voor huurders, verhuurders, huurteams en gemeenten bieden beleidsboeken gedetailleerde achtergrondinformatie.

De geactualiseerde en nieuwe beleidsboeken zijn te vinden op de pagina Documenten van onze website. Daar vindt u de volgende beleidsboeken:

Beleidsboek Woningwaardering Zelfstandige Woonruimte (herzien)
Belangrijke wijzigingen:

 1. Het uitvoeringsbeleid staat centraal: daardoor heeft dit beleidsboek een andere opzet en structuur gekregen. De teksten zijn daardoor ook gewijzigd.
 2. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat de procedures beschrijft waarbij het Woningwaarderingsstelsel zelfstandige woonruimte van toepassing is.
 3. Er zijn wijzigingen aangebracht ten aanzien van het onderdeel WOZ-waarde, zoals een uitleg wat de cap op de WOZ is. Ook is een beleidswijziging opgenomen voor wanneer een relevante WOZ-beschikking ontbreekt. Bij het onderdeel energieprestatie zijn er onder andere wijzigingen aangebracht zoals het toevoegen van tabellen met de puntentoekenning voor alle mogelijke geldige energielabels/indexen die in procedures kunnen voorkomen. Ook is de afwijkingsbevoegdheid nader ingevuld als sprake is van een energielabel met een hogere klasse dan A++.

Beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering (geheel herzien)
Belangrijke wijzigingen:

 1. Het beleidsboek heeft een andere opzet en structuur dan het vorige exemplaar.
 2. De artikel-7:255a BW-procedure is toegevoegd: de procedure voor de vrije sector.
 3. De indieningstermijn is nader aangescherpt. De Huurcommissie sluit aan bij de uitspraak van de Hoge Raad van 1 september 2017. Hieruit volgt dat de ingangsdatum niet meetelt bij de indieningstermijn (de termijn gaat lopen na de voorgestelde ingangsdatum). De laatste dag van de termijn heeft hetzelfde nummer als de dag waarop de werkzaamheden tot stand zijn gekomen, maar dan drie maanden later.
 4. Het onderscheid tussen woningverbetering en onderhoud is aangescherpt en nader toegelicht.
 5. De rekenmethode is aangescherpt en nader toegelicht.
 6. Rentepercentages en afschrijftermijnen zijn geactualiseerd.


Beleidsboek Huurverhoging en huurverlaging (nieuw)
Voor het eerst publiceert de Huurcommissie het beleid voor procedures rond huurverhoging en huurverlaging in dit nieuwe beleidsboek. Het geeft transparantie en inzicht in het uitvoeringsbeleid van de Huurcommissie.

Beleidsboek Servicekosten (herzien)
Belangrijke wijzigingen:

 • Door uit te gaan van de NIBUD-norm van juli 2022 houdt de Huurcommissie bij servicekostenzaken rekening met de stijging van de energieprijzen in dat jaar.
 • In de procedure voor de beoordeling van het maandelijkse voorschotbedrag voor gas, water en elektriciteit stond een inflatiepercentage van 3 procent. Dat is verwijderd. Met de huidige inflatie is het hanteren van dat inflatiepercentage niet meer redelijk.
 • Er is verduidelijkt dat de verhuurder ook administratiekosten in rekening mag brengen als de afrekening niet tijdig aan de huurder is verstrekt. Dit is vastgesteld in het beleidsboek Servicekosten naar aanleiding van een gerechtelijke uitspaak.
 • De Huurcommissie hanteerde voorheen alleen procentuele grenzen om de maximaal toegestane vergoeding voor administratiekosten te berekenen. Aan de maximaal toegestane vergoeding voor administratiekosten is nu een extra eis toegevoegd. Deze mag niet hoger zijn € 75,00 per afrekening per woonruimte.
 • Het maximale uurtarief voor huismeesters voor 2023 is vastgesteld op € 40,00.

Beleidsboek Wet overleg huurders-verhuurders (nieuw)
Dit beleidsboek betreft de Overlegwet tussen huurders en hun verhuurder. Het boek geeft uitleg over de rechten en plichten van huurder, huurdersorganisaties, bewonerscommissies en hun verhuurder. Ook wordt uitgelegd welke mogelijkheden partijen hebben bij een geschil.

Gebrekenboek (herzien)
Een belangrijke wijziging is het samenvoegen van de procedurele regels in hoofdstuk 3. En de toevoeging van drie ernstige gebreken in de aanvullende C-lijst: namelijk rond rookmelders, asbest en ongedierte:
- Er is sprake van een ernstige tekortkoming als de vereiste rookmelder(s) volgens artikel 6.21 van het Bouwbesluit ontbreekt in een woonruimte of de vereiste rookmelder niet naar behoren functioneert.
- De aanwezigheid van asbest in de woonruimte levert een gevaarlijke situatie op voor de gezondheid. 
- De aanwezigheid van ongedierte in de woonruimte levert een gebrek op als het gehuurde als gevolg van de bouwkundige staat toegankelijk is voor ongedierte, én aan de bestrijding daarvan noemenswaardige kosten verbonden zijn.

Legesnotitie (geheel herzien)
De Huurcommissie brengt leges (kosten) in rekening gebracht als een procedure wordt doorlopen. In de legesnotitie staat om welke bedragen het gaat, wie deze moet betalen, wanneer dat moet gebeuren, hoe vrijstelling van betaling kan worden gevraagd en wanneer de Huurcommissie een voorschot terugbetaalt. Een bijlage biedt praktische informatie voor huurders en verhuurders.