Nieuwe beleidsboeken: webbased en steeds up-to-date

De Huurcommissie doet als onafhankelijke en onpartijdig geschilbeslechter bindende uitspraken voor huurders en verhuurders die er samen niet uitkomen. We toetsen geschillen aan verschillende artikelen uit de wet. In de beleidsboeken staat hoe de Huurcommissie deze zaken behandelt. Alle beleidsboeken zijn vernieuwd en aangepast aan de Wet betaalbare huur. Ook zijn ze nu webbased en zodoende altijd actueel.

Met de Wet betaalbare huur is er een nieuwe groep gekomen: de middensector. Huurders en verhuurders uit deze sector met een huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024 kunnen nu ook terecht bij de Huurcommissie. De middensector bestaat uit huurwoningen die volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) een kwaliteit kennen van 144 tot en met 186 punten en een huurprijs van € 879,67 tot en met € 1.157,95. Voor sociale huurwoningen (tot en met 143 punten) gelden al langer maximale huurprijzen.
Met de komst van de nieuwe wet is het woningwaarderingsstelsel vernieuwd. In de sociale huur en de middenhuur bepaalt het puntenaantal de maximale kale huurprijs. In het nieuwe waarderingsstelsel krijgen sommige onderdelen van de woning minder of juist meer punten. Zo tellen de WOZ-waarde, de buitenruimte en het energielabel anders mee. Een laag energielabel geeft zelfs minpunten: de zogenaamde tochtkorting. Of wilt u weten wat een redelijke huur is voor uw woning? Maak dan een puntentelling met de Huurprijscheck.

Belangrijkste wijzigingen beleidsboeken

De Wet betaalbare huur die op 1 juli 2024 ingaat verandert enkele wetten, zoals de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, het Burgerlijk Wetboek en de Wet goed verhuurderschap. De Huurcommissie voert deze wetten uit. Onze nieuwe beleidsboeken zijn daarop aangepast. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Met de Wet betaalbare huur is gestreefd naar modernisering, objectivering en vereenvoudiging van het woningwaarderingsstelsel. Hierdoor zijn er veel wijzigingen in het stelsel. Die zijn terug te zien in de nieuwe beleidsboeken waarderingsstelsel zelfstandige en onzelfstandige woonruimte.

 • Beleidsboek waarderingsstelsel zelfstandige woonruimte
  Voor het toetsen van de aanvangshuur en voor het toetsen van de redelijkheid van de huurprijs (puntentelling) is de datum waarop het huurcontract is afgesloten van belang. Gebruik het nieuwe beleidsboek alleen als dei datum op of na 1 juli 2024 ligt. Is het huurcontract eerder afgesloten? Dan geldt het oude beleidsboek.
   
 • Beleidsboek waarderingsstelsel onzelfstandige woonruimte
  In het woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte zijn alle maximale huurprijzen met 25 procent verhoogd. Ook is de manier van waarderen meer in lijn gebracht met de waardering van zelfstandige woonruimten.
  Voor het toetsen van de aanvangshuur en voor het toetsen van de redelijkheid van de huurprijs (puntentelling) is de datum waarop het huurcontract is afgesloten van belang. Gebruik het nieuwe beleidsboek alleen als die datum op of na 1 juli 2024 ligt. Is het huurcontract eerder afgesloten? Dan geldt het oude beleidsboek.
   
 • Beleidsboek Huurverhoging en inkomensafhankelijke huurverlaging
   
 • Beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering
  De Wet betaalbare huur maakt dat meer huurders en verhuurders bij geschillen over huurverhoging een beroep kunnen doen op de Huurcommissie: zowel uit de sociale als de middensector. Zij kunnen bij ons terecht als ze het niet eens bent over de voorgestelde huurverhoging, met een huurverhoging na woningverbetering of een huurverhoging na een tijdelijke huurkorting. Is het inkomen van een huurder gedaald terwijl die huurverhoging had gekregen vanwege een hoog inkomen? Dan kan de huurder u deze door de Huurcommissie laten beoordelen. Huurders uit de middensector kunnen overigens geen verzoek over een inkomensafhankelijke huurverhoging of -verlaging indienen.
   
 • Beleidsboek Servicekosten
  Is het huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024? Dan kunnen huurders en verhuurders bij geschillen over de afrekening van de servicekosten terecht bij de Huurcommissie. Het maakt daarbij niet uit of de huurwoning in de sociale, midden- of vrije sector valt.
   
 • Beleidsboek Gebreken
  Huurders en verhuurders uit de sociale sector konden bij geschillen over onderhoud of gebreken altijd al terecht bij de Huurcommissie. Is het huurcontract afgesloten op of na 1 juli 2024? Dan kunnen huurders en verhuurders uit de middensector met dergelijke geschillen ook bij ons aankloppen.
   
 • Beleidsboek Wet overleg huurders en verhuurder
  De inhoud van dit beleidsboek is niet gewijzigd.
   
 • Beleidsboek Leges
  Aan een procedure bij de Huurcommissie zijn kosten verbonden (leges). Met de Wet betaalbare huur heeft de wetgever bepaald dat het tarief voor verhuurders per 1 juli 2024 stijgt naar € 500. Dat zijn de kosten voor een verhuurder als hij door de Huurcommissie in het ongelijk wordt gesteld. Wordt de verhuurder binnen 3 kalenderjaren vaker in het ongelijk gesteld in eenzelfde procedure? Dan loopt het tarief op. De tweede keer betaalt hij € 700, de derde keer € 1.400. Voor de vierde en elke volgende procedure waarin de verhuurder in het ongelijk wordt gesteld zijn de legeskosten € 1.750.  Voor huurders zijn en blijven de leges standaard € 25.
  Gemeenten die in het kader van de Wet goed verhuurderschap bij de Huurcommissie een verklaring met puntentelling opvragen, betalen hiervoor met ingang van 1 juli 2024 € 500.

Webbased, actueel én met links naar relevante wetsartikelen

De nieuwe beleidsboeken zijn webbased. De oude pdf's waren rigide. Daardoor kon de Huurcommissie minder snel dan zij wilde er aanpassingen uit wet- en regelgeving en beleid in doorvoeren. Dit is nu opgelost. De Huurcommissie zal de webbased beleidsboeken steeds actueel houden. Zo vindt u op onze website altijd de meest recente versie. U kunt de beleidsboeken per hoofdstuk doorzoeken, opslaan als pdf en printen. Ook vindt u in de beleidsboeken in de tekst linkjes naar de betreffende artikelen uit de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, het Burgerlijk Wetboek en de Wet goed verhuurderschap.