Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Huurcommissie. Hierin leest u welke gegevens van u verwerken, voor welk doel en op welke manier.

Wij respecteren uw pricacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Als u een procedure start, dan vragen wij om verschillende persoonsgegevens: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om te weten om welke woning het gaat, en om met de huurder en verhuurder te kunnen communiceren.
 • Bij zaken over de inkomensafhankelijke huurverhoging, hebben we ook gegevens over het inkomen van de huurder en de andere bewoners  nodig. Soms vragen we bij dit soort zaken ook om gegevens over de gezondheid van de huurder of 1 van de andere bewoners. 
 • Als u heeft gevraagd om de kosten van de procedure niet te hoeven betalen omdat u een laag inkomen heeft, hebben wij bepaalde inkomensgegevens van u nodig. 

Al deze gegevens slaan wij op in ons digitaal systeem.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Het 'verwerken' van persoonsgegevens is bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, raadplegen en doorsturen van gegevens.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Ja, de Huurcommissie mag uw gegevens verwerken omdat wij ze nodig hebben om onze wettelijke taak uit te voeren: het oplossen van huurgeschillen. Onze taken zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens geeft u zelf aan ons door als u een zaak bij de Huurcommissie start. Soms kijken we in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat mogen wij doen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • Als u een procedure start, delen wij uw gegevens met uw huurder of verhuurder. Andere huurders of verhuurders krijgen uw gegevens niet van de Huurcommissie.
 • Als in de uitspraak staat dat u de kosten van de procedure moet betalen, dan krijgt u daarover een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). In dat geval geven wij uw naam, adres, geboortedatum en BSN door aan het CJIB.
 • Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren doet het marktonderzoeksbureau Blauw een klanttevredenheidsonderzoek voor ons. Wij geven daarom uw naam, e-mailadres of postadres door aan Blauw. Blauw vraagt u per e-mail of per brief of u mee wilt doen aan dit klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Als organisatie mogen wij persoonsgegevens delen als dit noodzakelijk is op basis van een gerechtvaardigd belang. Het doen van een klanttevredenheidsonderzoek is zo’n ‘gerechtvaardigd belang’.
 • Tot slot staat op onze website een openbaar register van uitspraken. Hierin staat het adres van de woning. We maken de uitspraken anoniem, dus zonder de naam van de huurder of verhuurder.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Voor de zaak- en klachtendossiers is dat 5 jaar. Een overzicht van de bewaartermijnen vindt u in de Selectielijst Huurcommissie.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om te voorkomen dat iemand uw gegevens openbaar maakt of misbruikt. Of dat ze kwijtraken, of bekeken of gewijzigd worden door iemand die dat niet mag. Gegevens die u aan ons doorgeeft via de website en het klantportaal  komen via een beveiligde verbinding bij ons binnen.

Welke rechten heeft u als het om uw persoonsgegevens gaat?

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten. U mag het volgende van ons vragen. Als uw verzoek binnen de wettelijke regels valt, zullen wij er graag aan voldoen. Als wij uw verzoek niet kunnen uitvoeren, zullen wij dit goed aan u uitleggen.

 • U mag vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben (inzage in uw gegevens). 
 • U mag uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen (rectificatie van uw gegevens).
 • U mag ons vragen om zo min mogelijk met uw persoonsgegevens te doen (beperking van het gebruik).
 • U mag uw persoonsgegevens laten verwijderen.
 • U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • U mag ons vragen om uw gegevens aan u te verstrekken in digitale vorm.
Belangrijk om te weten
Inzage in uw persoonsgegevens is iets anders dan inzage in het dossier van uw lopende zaak. Het formulier Informatie over uw persoonsgegevens is niet bedoeld om wijzigingen door te geven in uw gegevens. Gebruik daarvoor het formulier Aanvullende informatie bij een procedure.

Hoe dient u een verzoek in?

U kunt een verzoek over uw privacyrechten digitaal indienen via het formulier Informatie over uw persoonsgegevens
Of stuur uw verzoek per post naar ons postadres. Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw burgerservicenummer (BSN) is meestal niet nodig. Maak daarom uw BSN onleesbaar op de kopie. Bij een digitale kopie kunt u dit handig don met de kopieID-app

U ontvangt binnen een maand onze reactie. Kunnen wij uw verzoek niet uitvoeren en bent u het daar het niet eens? Dan kunt u bij ons bezwaar maken en daarna in beroep gaan bij de rechter.

Wie gaan er bij de Huurcommissie over uw persoonsgegevens?

De voorzitter van de Huurcommissie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
De Huurcommissie heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) en een privacy-officer. Deze personen zorgen ervoor dat de Huurcommissie werkt volgens de regels van de AVG. U kunt contact met hen opnemen via het contactformulier.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw privacy?

De Huurcommissie maakt onderdeel uit van de Rijksoverheid. Meer informatie over het beleid van de Rijksoverheid vindt u in de privacyverklaring op de website van Rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de pagina Privacy en Persoonsgegevens van de Rijksoverheid.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of de Huurcommissie zich aan de privacywet houdt. Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u een klacht over de Huurcommissie indienen bij de AP. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd op deze pagina.